Ortaöğretim Matematik Öğretim Programı Taslağı Üzerine

0
15728

2016-2017 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI
ORTA ÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ YENİ ÖĞRETİM PROGRAMI TASLAĞININ DEĞERLENDİRME RAPORU

2013-2014 Eğitim ve öğretim yılı itibari ile 4 yıldır orta öğretim matematik dersi müfredatının 2016-2017 eğitim öğretim yılında revize edilmesi yolu ile yeni bir öğretim taslağı yayınlanmış olup,zümre öğretmenlerimiz tarafından gerek dört yıllık bir önceki matematik öğretim programı gerekse yeni düzenlenmiş olan öğretim taslağı karşılıklı analiz edilmiş olup aşağıdaki tespitlere ulaşılmış ve ilgili konularla öneri ve fikirler liste halinde sunulmuştur.

A-Matematik Öğretim Programının Felsefesine Yönelik Görüşler
*Öğretim programı bu bağlamda 21.yüzyılda çağa uygun ve bizleri ve öğrencileri başarıya götürecek bir öğretim felsefesine sahiptir.

B-Matematik Öğretim Programının Genel Amaçlarına Yönelik Görüşler
*21.yüzyıl insanının sahip olması gereken temel bilgi ve becerileri geliştirmeye yönelik olan amaçlar yerinde ve oldukça başarılı olarak belirlenmiştir.Önceki programla paralellik arz etmektedir.

C-Matematik Öğretim Programının Uygulama Esaslarına İlişkin Görüşler
* Öğrencilerin seviyesine ve ilgilerine uygun, aktif katılımlarını sağlayacak gerçek problem çözme ve modelleme etkinliklerine dayalı öğrenme ortamları oluşturulmalıdır ibaresi kesinlikle doğru olmakla birlikte okulların fiziki olanaklarına göre maalesef bu şekilde bir öğrenme ortamı her okulda eşit düzeyde öğrenciye sağlanamamakta ve bu da matematik öğrenmede olumsuz yönde büyük bir problem arz etmektedir.
*Öğrencilerin aklı yürütme gibi ileri düzey matematiksel becerilerini kullanabilecekleri ve yapılandırabilecekleri,çeşitli uygulama ve etkinliklerin yapılabileceği öğrenme ortamı olarak ‘’Matematik Laboratuar Sınıfları’’ oluşturulmalıdır.Bu sayede bahsi geçen bilişsel ve psiko-motor beceriler geliştirebilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
*Öğrencilerin mevcut öğrenme ortamında ergonomik olmayan fiziksel gelişimlerini olumsuz etkileyen ve dersi dinleme, tahtayı görme ,derse aktif katılma gibi durumlarda olumsuzluklar yaşanan bu sınıf içi öğrenme ortamlarının derhal değişmesinin bu öğretim programının uygulanabilirliği için elzem olduğu kanısındayız.
*Gerek akıllı tahta gerekse tablet dağıtımında eksiklikler yaşanması gereken internet alt yapısının hala bazı okullarımızda düzenlenememiş olması bu tür araçlardan asgari düzeyde faydalanma imkanı ortaya çıkarmıştır.
*Halen bazı öğrencilerde tablet varken bazı matematik öğretmenlerinde tablet yoktur ve bazı okullarda öğretmenlerde varken öğrencilerin hiçbirinde mevcut değildir.Bu teorik anlamda çok başarılı olan ‘’Fatih Porjesi’’ni sekteye ve başarısızlığa uğratan en büyük eksikliklerden biridir.Derhal iyileştirme ve uygulamaların daha sistematik ve düzenli biçimde ilerlemesi gereği çok önem arz etmektedir.

D-Matematik Öğretim Programının Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımına Yönelik Görüşler
*Ölçme ve değerlendirmede çoktan seçmeli araçlar yerine sadece kısa /uzun cevaplı açık uçlu ve bilgi yanında öğrenmeyi süreç halinde ölçen araçları kullanmamızın daha doğru olacağı kanısındayız.Zira çoktan seçmeli ölçme araçları sonuç odaklı ezberci bir yaklaşıma öğrencilerimizi yöneltmektedir.Bu sorunun ortadan kaldırılması elzemdir.

E-Matematik Öğretim Programının Öğrenci Seviyesine Uygunluğuna İlişkin Görüşler
*Öğrenci seviyesine uygundur.Ancak bazı durum ve hallerde bu programda kısaltma uzatma öğrenim alanı ve alt öğrenme alanlarının dolayısı ile konuların yer değiştirilmesine olanak tanınmasında daha esnek ve öğretmen seçimine daha çok yer veren bir program olmasının başarıya ve farklı seviyedeki öğrencilerin matematiğe daha olumlu tutum geliştirme ve belirli düzeyde öğrenmelerinin önünü açma konusunda daha faydalı olması bakımından önemli bir değişim olurdu.
*Ayrıca öğretim programında bir önceki programda yer verilen özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere özel olarak hazırlanan ‘’Bireyselleşitirilmiş Eğitim Programı –BEP’’ hazırlanmasına yönelik bir rehber yazıya bu yeni öğretim programında yer verilmemiştir.Bu bir eksikliktir.
*Öğretim programının her okul türünde 9. ve 10.sınıf düzeyinde ortak olması Anadolu Lisesi ile bir Meslek Lisesi veya öğrencilerinin bilgi-beceri vb. farklılığı gözetilmeksizin aynı içeriğe ve ders saatine sahip olması yanlış bir uygulama olup,
acilen bu konuda bir değişime gidilmesi her okul türünde temel uygulamalar düzenlenmesi gereğinin vurgulayacağı bir programın hazırlanmasına acilen ihtiyaç vardır.

F-Matematik Öğretim Programının Kazanım Sayısının Yeterliliğine İlişkin Görüşler
9.Sınıf Matematik
*9.sınıf Geometri kısmından vektörlerin çıkarılması soyut kavrama becerilerinin henüz yeterli yetkinlik kazanmadığı için doğru bir hareket olmuştur.
*Sayılar ve Denklem bölümü için ders saati önceki program ve şimdikinde de kavrama ve uygulama için çok az ve yetersiz kalmaktadır.
*Kümeler konusu ders saatinin 18 sa den 24 sa çıkarılması faydalıdır
* Üçgende benzerlik konusunun ders saati sayısının da 12 sa den 20 saate çıkarılması çok yerinde zira kavrama ve uygulamada sıkıntı yaşanıyordu.
*Fonksiyonlar ünitesinin geometri ünitelerinden sonraya alınması olumludur, ikinci dönemde verilişi daha yerindedir.
*Son ünite olan Veri ilk ünite olarak başa çekilmesi muhtemelen ortaokul bilgilerinin tazeliğini sağlamak adına önceye çekilmiş olarak olumlu bakmak istiyoruz.

10-11-12.Sınıf Matematik
*10-11.sınıf konularında büyük bir yer değiştirme söz konusu edilmiş ve 10.sınıfın yoğun müfredatı oldukça azaltılmıştır.
Sıralama,seçme, koşullu olasılık, fonk simetrileri ve ikinci dereceden fonk uygulamaları ve grafikleri,11.sınıf müfredatına kaydırılmıştır.Bu kez 11.sınıf matematiği yoğunlaştırılmıştır.
*10.sınıfta en olumlu değişim İkinci Der.Denklemlerin , Polinom konusundan sonraki üniteler arasına alınmış olmasıdır.Ayrıca Geometri kısmında daha önce Dörtgenlerin ardından verilen Çokgenler konusu dörtgen öncesine çekilmesi dörtgenin genel anlamda bir çokgen olması sebebiyle genelden özele doğru sıralamaya dönüştürülmüştür.Dörtgenler konusunun geniş bir konu olması ders saatinin yetersizliği kısmen arttırılan ders saati sayısı ile olumlu bir adımda ilerleme kaydedilmiştir.
*2.Dereceden Denklemler konusunun ders saatindeki 10 saatlik bir yükseltme yerinde ve faydalıdır.Kavrama-anlama -uygulama üçlüsü ışığında düşünüldüğünde geniş bir konu olması sebebiyle doğru bir gelişmedir.
*11.temel matematikten bölünebilme konusu 10 matematik konularına alınmış bir sakınca yoktur,eski bilgileri tazeleme adına yerindedir.
*10.sınıf uzay geometride katı cisimler ünitesi ders saatinin arttırılmasına gidilmiş uygulama adına zaman kazanılmıştır, olumludur.
* Temel matematik de önceki ve şimdiki programda da graf ve tablo yorumlamaları ünite saatinin 22 sa bile fazla iken 24 saate çıkarılmış olması öğrenciyi daha çok boğacağı kanısındayım.
* 11 temelde bilinçli tüketici aritmetiği günlük hayatla mat ilişkisi adına çok faydalı bir konu olmasına karşın 32 ders saati daha arttırılacağı yerde 26 saate indirilmiş olması bu programın hedeflediği amaçlara ters düştüğüne işaret eden bir olumsuzluk olarak nitelendirmek durumundayım.
* 12 temel matematikten trigonometri ve ugulamalarının çıkarılması doğru bir seçimdir takdir edilir bir gelişmedir.
*11 temel matematiğe ölçme ünitesi 12 saatten 22 saate yükseltilmesi bir anlamda gerçek/gerçekçi hayat problemleri ile matematik-geometri ilişkisinin kurulduğu bu konu ve program amacının bu kademede örtüştüğünü bize göstermektedir.
*11.matematiğe 1 .Derecen denk ve Eşitsizliklerin ilave edilmesi yerindedir bu konuda öğrencinin yetkinliğini ve bilgilerini taze tutması tekrarı adına faydalı olarak buluyorum.
*11.matematik düzeyinden 12 matematik düzeyine kaydırılan diziler konusunun 11de kalması ve 12deki limit türev integral yüksek matematiğine daha fazla ders saati ayrılması anlaşılması kavranması kullanım alanları ve uygulamaları için ayrılacak zamandan çalmıştır.
*Geometri konusu dönüşümlerin 12 matematiğinde bulunması aynı şekilde diğer önemli esas matematik kavramlarının zamanından çaldığı düşüncesinde yine hemfikir durumdayım.
*Koşullu olasılık konusunun 12 matematiğe alınışına nötr bakmakla beraber 12 yüksek matematikten ibaret olmasıdır savımızı savunmakta kararlı duruşumuzla yine limit türev integral konularının zamanından çaldığı yine olumsuz bir uygulamadır.
*11 mat düzeyinden 12 ye yine alınmış olan trigonometri konuları 12.sınıf düzeyi için uygundur.

G-Diğer Görüşler
*Mevcut Ortaöğretim Matematik Öğretim Programına yönelik eksiklerin tespiti ya da yapılacak iyileştirme/değiştirmeler adına çeşitli kademelerden ve çeşitli illerde yapılan çalıştaylardan biz pek çok matematik öğretmeninin haberdar olmadığı yani işin uygulama sahasında bizzat görev yapan biz öğretmenlerin fikir ve önerileri ile bu tip çalıştaylara katılımı yeterli düzeyde sağlanmamıştır.Bu konuda gerekli duyuruların ve çalışmaların geniş bir alana ulaşmasını ,bu tip çalışmalarda biz öğretmenlerin daha çok söz ve güç sahibi olması gerektiği,böylelikle yapılacak değişim-iyileştirmelerin vb. daha etkin ve başarılı sonuçlar doğuracağı fikir birliğine ulaşılmıştır.
*Ayrıca öğretim programına değerler eğitimi ve rehberlik bölümlerinin dahil edilmesinin doğru bir ekleme olduğu konusunda da hemfikiriz.
*Sonuç itibari ile yenilenen matematik öğretim programı bir önceki öğretim programına göre daha iyi bir program olmakla beraber yukarıda belirttiğimiz yönlerden eksiklikleri halen bünyesinde taşımaktadır.

vexrobotics

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.