MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE DUYUŞSAL GİRİŞ ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ ve ÖLÇÜLMESİ

0
7460

Duyuşsal giriş özellikleri, duyuşsal özelliklerden; ilgiyi, tutumu ve akademik özkavramı kapsar. Bir öğrenci, bir dersle ya da dersin öğrenme birimi ile ilgili olarak, yaşantıları sonucunda oluşturduğu olumlu ya da olumsuz bir tutuma sahiptir. İlgilidir ya da değildir. Akademik görevleri yerine getirmede başarılı olacağına inanmaktadır ya da kendine güvenmemektedir. Bütün bunlar dersin ya da öğrenme biriminin başında öğrencinin sahip olduğu duyuşsal giriş özellikleridir.

Duyuşsal giriş özellikleri başarıyı ve öğrenme hızını etkilemektedir, çünkü öğrenme sürecinde gösterilecek çabayı belirlemektedir. Öğrenme sürecinde bir güçlükle karşılaşan birey, eğer olumlu duyuşsal giriş özelliklerine sahip ise çabalar, değil ise pes eder. Olumlu duyuşsal giriş özelliklerine sahip öğrenciler, öğrenme sürecinde daha dikkatli, daha ısrarlı ve başarılı olma eğilimindedir.

Matematik ile ilgili bazı gerçekler, duyuşsal faktörlerin matematik öğrenmedeki önemine ilişkin farkındalığın artmasına neden olmuştur. Bunlar; matematiğin önemliliği gerçeği, matematik öğrenmede duyguların önemi gerçeği ve matematikten uzaklaşma gerçeğidir. Öncelikle, birçok ülkede okul dersleri arasında matematik ayrı bir öneme sahiptir (Wang, 2006; Xiaobao ve Yeping, 2008). Çünkü, en başta, günlük yaşam becerileri için matematik gereklidir (Wininger vd., 2014). Bununla birlikte, matematik, bireylerin akademik ve mesleki amaçlarına ulaşabilmeleri için başarmak zorunda oldukları temel bir ders niteliğindedir (Chiu ve Klassen, 2010). Eğitim ve kariyer fırsatlarına yönelik çok kritik bir filtredir (Leder vd., 2002; Pepitone, 2009). Yeni mesleklerin yaklaşık % 90’ı lise düzeyinin üzerinde matematik becerileri talep etmektedir (NCTM, 2004). Ayrıca bir ülkedeki öğrencilerin matematik ve ilgili diğer derslerdeki performansı, o ülkenin gelecekte ileri teknoloji sektöründeki rolü ve uluslar arası rekabetteki payı açısından önemlidir (OECD, 2007). İkinci gerçek matematik öğrenmede duyguların önemi idi. Matematik öğrenme bilişsel bir uğraştır. Ancak, diğer bilişsel alanlarda olduğu gibi duygular öğrencilerin gelecekte ne kadar matematiğe ihtiyaç duyacaklarına ve çalıştıkları matematik içeriğine nasıl yaklaşacaklarına karar vermelerinde önemli bir rol oynar (Reyes, 1984:558). Üçüncü gerçek, matematiğe ilginin azalması ve matematikten uzaklaşmadır. Son yıllarda öğrencilerin zorunlu eğitim sonrası matematik alanında çalışmaya yönelik isteksizlikleri ile ilgili pek çok endişe dile getirilmektedir. Bu, matematik ve fen bilimlerinden uzaklaşma olarak tanımlanan ve çoğunlukla duygusal yönü olan bir eğilimdir (Leder vd., 2002). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerine yönelik öğrenci ilgi ve motivasyonu ortaöğretim düzeyinde çok büyük oranda düşmüştür (Kiemer vd., 2015). Duyuşsal özellikler öğrencilerin matematiği sevmesinde, performanslarını geliştirmede ve matematik alanında eğitim kariyerlerine devam etmede önemlidir (Pantziara ve Philippou, 2015). Bireyin matematik geçmişi ve yıllar içinde zamanla gelişen duyuşsal özellikleri onun kariyer seçimini etkileyebilir (Reyes, 1984). Öğrencilerin matematik özkavramları üniversitede matematik bölümünü seçmelerinin arkasındaki temel etkidir (Cretchley, 2008).

Matematikte duyuşsal faktörleri incelemenin başlıca nedeni öğrencilerin matematiği daha iyi öğrenmelerine yardım etmenin yollarını bulmaktır. Bu yazıda da, öğrencilerin matematiği daha iyi öğrenmelerine yardım etmede katkısı olacağı düşüncesiyle Matematiğe Yönelik Duyuşsal Giriş Özellikleri Ölçeğinin (MYDGÖÖ) tanıtılması amaçlanmıştır. Ölçek ile, okulun, dersin ya da dersin öğrenme biriminin başında öğrencilerin ilgi, tutum ve özkavramları yani duyuşsal giriş özellikleri belirlenebilecektir. Ölçeğin tanıtılma gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır: (i) Okullarda genellikle bilişsel ürünler değerlendirilmektedir. Oysaki duyuşsal ürünler de bilişsel ürünler kadar önemlidir. Daha etkili sınıf ortamları düzenlemek, istenen ve faydalı duyuşsal özelliklere sahip olmayan öğrencileri belirlemek, duyuşsal özelliklerinin başarısını ve okula devamını etkilediği öğrencileri tespit etmek için duyuşsal özellikleri belirlemek zorundayız. Olumsuz duyuşsal özelliklere sahip öğrencilerin erken tespit edilmesi akademik başarı şansını arttırmada ve okulu terk etme ihtimalini düşürmede etkili olabilir. (ii) Duyuşsal özelliklere yönelik sorunlar öğrencilerin başarı düzeyleri düştüğünde ortaya çıkmaktadır. Hangi öğrencinin derse karşı istekli, ilgili ya da duyuşsal açıdan desteğe ihtiyaç duyduğunu öngörmek zordur. Öğrencilerin duyuşsal özelliklerini tespit edebilmek öğretmenin muhakeme kapasitesinin ötesindedir. Bu durumda, bir ölçme aracına ihtiyaç olduğu söylenebilir. (iii) Ölçek, matematiğe yönelik duyuşsal giriş özelliklerinin gelişimi ve diğer değişkenlerle ilişkisi konusunda yapılacak araştırmalarda veri toplama aracı olarak kullanılabilecektir. (iv) Ölçeğin, rehberlik hizmetlerinde (özellikle eğitsel rehberlik ve bireyi tanıma) kullanılabileceği düşünülmektedir. Eğitsel rehberlik hizmetlerinde başarısızlık nedenlerini belirlemede, bireyi tanımada ve bir üst eğitim kurumuna yönlendirmede kullanılabilir. (v) Ölçeğin bir üst eğitim kurumuna yöneltmede de işe yarabileceği umulmaktadır.

Ekteki ölçekte 20 madde vardır. Ölçek; kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum şeklinde derecelendirilmiştir. Buna göre 4-3-2-1 şeklindedir. Alınabilecek en yüksek puan 80, en düşük puan 20’dir. Elde edilen yüksek puanlar olumlu duyuşsal giriş özelliklerine işaret etmektedir.

Sonuç olarak, ölçeğin öğretmenler tarafından, özelikle, yeni tanıştıkları sınıflarda kullanılabileceği düşünülmektedir. Böylelikle öğretmen matematiğe yönelik duyuşsal giriş özellikleri bakımından öğrencileri tanıyabilecektir. Ölçeğin alan seçiminde de katkı sağlayabileceği beklenmektedir.

KAYNAKÇA

Chiu, M. M., & Klassen, R. M. (2010). Relations of mathematics self-concept and its calibration with mathematics achievement: Cultural differences among fifteen-year olds in 34 countries. Learning and Instruction, 20, 2-17.

Cretchley, P. C. (2008). Advancing research into affective factors in mathematics learning: clarifying key factors, terminology and measurement. In M. Goos, R. Brown & K. Makar (Eds.), Proceedings of the 31st Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia, 1, 147-154. Brisbane: MERGA.

Kiemer, K., Gröschner, A., Pehmer, A.-K., & Seidel, T. (2015). Effects of a classroom discourse intervention on teachers’ practice and students’ motivation to learn mathematics and science. Learning and Instruction, 35(2), 94–103.

Leder, G. C., Pehkonen, E., & Törner, G. (2002). Beliefs: A hidden variable in mathematics education? Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2004). A family’s guide: Fostering your child’s success in school mathematics. Reston, VA: NCTM.

OECD (2007). PISA 2006: Science competencies for tomorrow’s world. Volume 1: Analysis. Paris: OECD.

Pantziara, M., & Philippou, G. N. (2015). Students’ motivation in the mathematics classroom. Revealing causes and consequences. International Journal of Science and Mathematics Education, 13(2), 385-411.

Pepitone, J. (2009). Most lucrative college degrees. CNNMoney. 24 Kasım 2015 tarihinde http://money.cnn.com/2009/07/24/news/economy/highest_starting_salaries adresinden edinilmiştir.

Reyes, L. H. (1984). Affective variables in mathematics education. The Elementary School Journal, 84, 558-581.

Wang, J. (2006). An empirical study of gender difference in the relationship between self‐concept and mathematics achievement in a cross‐cultural context. Educational Psychology, 26(5), 689-706.

Wininger, S. R., Adkins, O., Inman, T. F., & Roberts, J. (2014). Development of a student interest in mathematics scale for gifted and talented programming identification. Journal of Advanced Academics, 25(4), 403–421.

Xiaobao, L., & Yeping, L. (2008). Research on students’ misconceptions to improve teaching and learning in school mathematics and science. School Science and Mathematics, 108(1), 4-7.

Ek 1. Matematiğe Yönelik Duyuşsal Giriş Özellikleri Ölçeği

Kesinlikle katılıyorum Katılıyorum Katılyorum Kesinlikle katılyorum
1. Matematik çalışmak benim için kolaydır. ¨ ¨ ¨ ¨
2. Diğer derslerle karşılaştırdığımda matematik dersindeki yeteneğim çok yüksektir. ¨ ¨ ¨ ¨
3. Matematik dersinde diğer derslerden daha mutlu olurum. ¨ ¨ ¨ ¨
4. Matematikte iyiyimdir. ¨ ¨ ¨ ¨
5. Matematik dersinde konuları çabucak öğrenirim. ¨ ¨ ¨ ¨
6. Matematik dersini gerçekten severim. ¨ ¨ ¨ ¨
7. Matematik insanların öğrenmesi gereken en önemli derslerden birisidir. ¨ ¨ ¨ ¨
8. Matematik problemlerini çözmek benim için kolaydır. ¨ ¨ ¨ ¨
9. Matematik dersinin zorluğu hoşuma gider. ¨ ¨ ¨ ¨
10. Bana göre, matematik dersindeki başarım, sınıf ortalamasının çok üstünde olacak. ¨ ¨ ¨ ¨
11. Matematik dersine isteyerek gelirim. ¨ ¨ ¨ ¨
12. Matematik yeteneği açısından sınıfta en iyiler arasındayım. ¨ ¨ ¨ ¨
13. Matematik dersinde en zor konuyu bile anlarım. ¨ ¨ ¨ ¨
14. Matematikte her zaman başarılı olmuşumdur. ¨ ¨ ¨ ¨
15. Matematik dersini sabırsızlıkla beklerim. ¨ ¨ ¨ ¨
16. Matematiğe ilgi duyarım. ¨ ¨ ¨ ¨
17. Matematik dersinden keyif alırım. ¨ ¨ ¨ ¨
18. Matematik dersindeki konuları öğrenebileceğim konusunda kendime güvenirim. ¨ ¨ ¨ ¨
19. Matematiğin her zaman en iyi derslerimden biri olduğunu düşünmüşümdür. ¨ ¨ ¨ ¨
20. Matematik dersine çalışmak için zaman ayırırım. ¨ ¨ ¨ ¨

 

 

vexrobotics
TEILEN
Önceki İçerikSketchometry El hareketi İle Geometri
Sonraki İçerikSketchometry Menüler ve Simetriler
Lisans derecesini 1997 yılında, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden aldı. 9 yıl sınıf öğretmeni olarak görev yaptı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden 2001 yılında yüksek lisans derecesini, aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nden 2010 yılında doktora derecesini aldı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı'nda 2006 yılında araştırma görevlisi oldu. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde öğretim üyesidir. Lisans ve lisans üstü düzeyde çeşitli dersler vermekte ve öğrenmeyi etkileyen öğrenen ile ilgili değiştirilebilen değişkenler üzerinde araştırmalar yapmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.